OPZ - Rozšíření nabídky péče a služeb pro sociálně znevýhodněné osoby nad rámec zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách - Výzva č. 3

Zápis z věcného hodnocení

Datum vyhlášení výzvy MAS - 12. února 2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 31. března 2018, 12:00 hodin 

Datum semináře pro žadatele – 19. února 2018 od 10 hodin

Datum semináře pro příjemce - 6. září 2018 od 9 hodin

 

Přílohy:

OPZ - Rozšíření nabídky péče a služeb pro sociálně znevýhodněné osoby nad rámec zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách - Výzva č. 3 

Příloha č. 1.: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Etický kodex MAS Strakonicko, z.s.

Příloha č. 3: Popis podporovaných aktivit (výzva č. 3) 

Jednací řády MAS Strakonicko, z.s. 

Statut spolku MAS Strakonicko, z.s. 

 

Pozvánka na seminář pro příjemce výzva č. 3 

Prezentece ze semináře pro příjemce ze dne 6.9.2018 

Pozvánka na seminář pro žadatele z OPZ výzva č. 3

Prezentace - Seminář pro žadatele z OPZ výzva č. 3

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 7)

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (verze 7)

Dokumenty OPZ - odkaz ZDE

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOST PŘES SYSTÉM MS2014+ : https://mseu.mssf.cz/

 

Věcné hodnocení -výsledky  Do výzvy se přihlásil jeden žadatel, žádost splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou.  

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Č. žádosti : CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009507
Název žádosti: Zřízení Domácího hospice sv. Markéty ve Strakonicích

 Hodnotící tabulka Hospic

Zápis z věcného hodnocení 

Prezenční listina věcné hodnocení

 Etický kodex

Výběr prjektů Radou MAS Strakonicko, z. s. ze dne 21. 5. 2018

Žádost č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009507, podaná žadatelem Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s splnila podmínky věcného hodnocení. Na základě výsledků výběrového procesu byl tento projekt doporučen k podpoře s výhradou.

Přílohy: (prezenční listina, zápis z jednání Rady MAS, etické kodexy)

Dokumenty k výběru projektů Radou MAS  

Žádost postoupila do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ.

 ŘO OPZ schválil projekt k financování.

 Děkuji všem z Výběrové komise za spolupráci, hodnotiteli za vypracování odborného posudku, členům Rady MAS a v neposlední řadě řídícímu orgánu OPZ, který byl po celou dobu přípravy, vyhlášení a hodnocení výzvy k dispozici a jeho členové nám ochotně pomáhali.

 Za MAS Strakonicko, z. s.

Ing. Iveta Švelchová