6. výzva IROP - Infrastruktura pro bezpečnou dopravu

MAS Strakonicko, z.s.

vyhlašuje

6. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Infrastruktura pro bezpečnou dopravu“


Datum a čas vyhlášení výzvy:
19.9.2018, 8:00 hod

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 19.9.2018, 8:00 hod

Datum a čas zahájení přijmu žádostí o podporu v MS2014+: 19.9.2018, 8:00 hod

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 24.10.2018, 12:00 hod

Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro tuto výzvu: 3 000 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 250 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 2 000 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95% ze způsobilých výdajů, podíl žadatele je 5%.


Text výzvy č. 6 IROP – Infrastruktura pro bezpečnou dopravu 

Příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení

Interní postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci programového rámce IROP


Podání el. žádosti o podporu je možné pouze prostřednictvím systému MS2014+Výzva má vazbu na výzvu ŘO IROP č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce 


Vzory povinných příloh výzvy naleznete v rámci odkazu Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 


Termín pro konání semináře pro žadatele je
24.9.2018 od 10 hodin v Kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice - Pozvánka + Prezentace  

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat v rámci konzultačních hodin nejlépe po telefonické domluvě, viz kontakty