14. výzva IROP - Ochrana a obnova kulturních a technických památek

MAS Strakonicko, z.s.

vyhlašuje

14. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Ochrana a obnova kulturních a technických památek“


Datum a čas vyhlášení výzvy: 10.7.2019, 8:00 hod

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 10.7.2019, 8:00 hod

Datum a čas zahájení přijmu žádostí o podporu v MS2014+: 10.7.2019, 8:00 hod

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 25.10.2019, 12:00 hod

Alokace výzvy (CZV): 1 704 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 100 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 1 704 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95% ze způsobilých výdajů, podíl žadatele je 5%.

 


Text výzvy č. 14 IROP - Ochrana a obnova kulturních a technických památek 

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení


Interní postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci programového rámce IROP

Podání el. žádosti o podporu je možné pouze prostřednictvím systému MS2014+Výzva má vazbu na výzvu ŘO IROP č. 55 Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Vzory povinných příloh výzvy naleznete v rámci odkazu Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce


Generátor nástrojů povinné publicity


Termín pro konání semináře pro žadatele je 15. 7. 2019 od 11 hodin v Kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice - pozvánka + prezentace

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat v rámci konzultačních hodin nejlépe po telefonické domluvě, viz kontakty