OPZ - Podpora prorodinných aktivit -Výzva č.1/II MAS Strakonicko, z.s.

Datum vyhlášení výzvy MAS - 28. srpna 2019, 8:00 hodin

Datum semináře pro žadatele/příjemce –  30. srpna 2019, od 10 hodin / - příjemce 31.1.2020 od 10 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 20. října 2019, 12:00 hodin

 Přílohy:

Pozvánka na seminář pro příjemce 31.1.2020 

Prezentace ze semináře pro příjemce ze dne 31.1.2020 

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele 30.8.2019

TEXT VÝZVY 1/II 

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 

Příloha č. 2: Statut spolku MAS Strakonicko, z.s. 

 Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit 

Příloha č. 4: Jednací řády MAS Strakonicko, z.s. 

Obecnou a specifickou část pravidel pro žadatele a příjemce a další dokumenty OP Z naleznete na : https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOST PŘES SYSTÉM MS2014+ : https://mseu.mssf.cz/

Do výzvy byly podány následující projektové žádosti:

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015661 - Zaměstnaní rodiče, spokojené děti IV

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015656 - Příměstské tábory pro všechny

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015663 - Vybudování Česko-anglické dětské skupiny Volyňka ve Strakonicích

 Všechny tři projekty prošly úspěšně hodnocením přijatelnosti a formálních náležitostí, které proběhlo 22.10.2019 a postupují do dalšího kola hodnocení. 

 21.11.2019 proběhlo věcné hodnocení projektů, projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015656 splnil podmínky věcného hodnocení a projekty CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015661 a CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015663 splnily podmínky věcného hodnocení s výhradou.

Hodnotící tabulky věcného hodnocení: 

Hodnotící tabulka Beruška věcné hodnoceníHodnocení Volyňka - věcné hodnoceníHodnotící tabulka Stejika -věcné hodnocení

 Zápis z věcného hodnocení: Zápis z výběrové komise, PL

 Všechny žádosti postupují do fáze výběru, kterou provádí Rada MAS.

 Výběr projektů Radou MAS Strakonicko, z. s. 17.12.2019

 Na základě výsledků výběrového procesu byl projekt Zaměstnaní rodiče, spokojené děti IV a projekt Vybudování Česko-anglické dětské skupiny doporučen k financování s výhradou. Projekt Příměstské tábory pro všechny byl doporučen k financování.

Žádosti postupují do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ. Hodnocení Rady MASVýběr projektů Radou MAS, prezenční listina, EK

ŘO OPZ schválil projekt k financování.

Děkuji všem z Výběrové komise za spolupráci, hodnotiteli za vypracování odborných posudků, členům Rady MAS a v neposlední řadě řídícímu orgánu OPZ, který byl po celou dobu přípravy, vyhlášení a hodnocení výzvy k dispozici a jeho členové nám ochotně pomáhali.

Za MAS Strakonicko, z. s.

Ing. Iveta Švelchová