OPZ - Podpora prorodinných aktivit -Výzva 1/II MAS Strakonicko, z. .s.

Datum vyhlášení výzvy MAS - 28. srpna 2019, 8:00 hodin

Datum semináře pro žadatele/příjemce –  30. srpna 2019, od 10 hodin / - příjemce 31.1.2020 od 10 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 20. října 2019, 12:00 hodin

 Přílohy:

Pozvánka na seminář pro příjemce 31.1.2020 

Prezentace ze semináře pro příjemce ze dne 31.1.2020 

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele 30.8.2019

TEXT VÝZVY 1/II 

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 

Příloha č. 2: Statut spolku MAS Strakonicko, z.s. 

 Příloha č. 3 Popis podporovaných aktivit 

Příloha č. 4: Jednací řády MAS Strakonicko, z.s. 

Obecnou a specifickou část pravidel pro žadatele a příjemce a další dokumenty OP Z naleznete na : https://www.esfcr.cz/dokumenty-opz

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOST PŘES SYSTÉM MS2014+ : https://mseu.mssf.cz/

Do výzvy byly podány následující projektové žádosti:

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015661 - Zaměstnaní rodiče, spokojené děti IV

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015656 - Příměstské tábory pro všechny

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015663 - Vybudování Česko-anglické dětské skupiny Volyňka ve Strakonicích

 Všechny tři projekty prošly úspěšně hodnocením přijatelnosti a formálních náležitostí, které proběhlo 22.10.2019 a postupují do dalšího kola hodnocení. 

 21.11.2019 proběhlo věcné hodnocení projektů, projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015656 splnil podmínky věcného hodnocení a projekty CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015661 a CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015663 splnily podmínky věcného hodnocení s výhradou.

 Všechny žádosti postupují do fáze výběru, kterou provádí Rada MAS.

 Výběr projektů Radou MAS Strakonicko, z. s. 17.12.2019

 Na základě výsledků výběrového procesu byl projekt Zaměstnaní rodiče, spokojené děti IV a projekt Vybudování Česko-anglické dětské skupiny doporučen k financování s výhradou. Projekt Příměstské tábory pro všechny byl doporučen k financování.

Žádosti postupují do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ.

ŘO OPZ schválil projekt k financování.

Děkuji všem z Výběrové komise za spolupráci, hodnotiteli za vypracování odborných posudků, členům Rady MAS a v neposlední řadě řídícímu orgánu OPZ, který byl po celou dobu přípravy, vyhlášení a hodnocení výzvy k dispozici a jeho členové nám ochotně pomáhali.

Za MAS Strakonicko, z. s.

Ing. Iveta Švelchová