23. výzva IROP - Infrastruktura pro sociální péči a služby III

MAS Strakonicko, z.s.

vyhlašuje

23. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Infrastruktura pro sociální péči a služby III“


Datum a čas vyhlášení výzvy: 18.6.2021, 8:00 hod

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 18.6.2021, 8:00 hod

Datum a čas zahájení přijmu žádostí o podporu v MS2014+: 18.6.2021, 8:00 hod

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 13.8.2021, 12:00 hod 

 

 

Alokace výzvy (CZV): 2 333 058,35 Kč (modifikace výzvy k 2.11.2021)

Alokace výzvy (CZV): 2 005 200 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 250 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 2 005 200 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95% ze způsobilých výdajů, podíl žadatele je 5%.

 

Text výzvy č. 23 IROP - Infrastruktura pro sociální péči a služby III - modifikovaná

(navýšení alokace CZV z původní částky 2 005 200 Kč na částku 2 333 058,35 Kč k 2.11.2021) 

Text výzvy č. 23 IROP - Infrastruktura pro sociální péči a služby III

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení

 

Kontrolní list - formální náležitosti a přijatelnost

Kontrolní list - věcné hodnocení 

 

Interní postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci programového rámce IROP, verze 2

Podání el. žádosti o podporu je možné pouze prostřednictvím systému MS2014+Výzva má vazbu na výzvu ŘO IROP č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Vzory povinných příloh výzvy naleznete v rámci odkazu Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce


Generátor nástrojů povinné publicity


Termín konání semináře pro žadatele je  22.6.2021 od 10 hodin v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice: pozvánka + prezentace

Seminář pro příjemce se bude konat 18.1.2022 od 9:00 hod v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice (přízemí budovy MZE): pozvánka + prezentace 

 

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat v rámci konzultačních hodin nejlépe po telefonické domluvě, viz kontakty