Hodnocení místních akčních skupin 2011

Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. Hodnocení se uskutečnilo během prvních dvou týdnů v září a probíhalo formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy.

Místní akční skupiny byly rozřazeny do skupin A, B, C a D dle počtu získaných bodů. Členy Hodnotitelské komise byli zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Národní sítě Místních akčních skupin ČR a zástupci hodnotitele za IV. osu Programu rozvoje venkova ČR. Zástupci MAS představili svou činnost před hodnotitelskou komisí formou veřejné prezentace a doložením podkladů v písemné či elektronické formě.

Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v sedmi oblastech: Strategické dokumenty MAS; Personální zajištění činnosti MAS; Administrace výzev a výběr projektů v rámci Strategického plánu LEADER; Integrace a rozvoj MAS; Monitoring a evaluace MAS; Propagace MAS; Nadstavba aktivit MAS.

Jako podklad pro hodnocení sloužil Komisi dotazník vyplněný místními akčními skupinami. Hodnoceno bylo období od července 2010 do června 2011. Maximální počet bodů byl stanoven na 200. Stejně jako v loňském roce byly MAS rozřazeny do 4 skupin (A až D) dle získaného počtu bodů.

Místní akční skupina LAG Strakonicko získala 177 bodů a umístila se na pátém místě v celkovém pořadí celorepublikového hodnocení místních akčních skupin. Stejně jako loni byla naše MAS zařazena do kategorie A (nejlépe fungující MAS). Kompletní pořadí všech hodnocených MAS naleznete na stranách 4 – 6 zde