Smlouva s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity

 Dne 2. 2. 2009 byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Místní akční skupinou LAG Strakonicko, o.s. (zastoupenou Ing. Pavlem Vondrysem, starostou města Strakonice a předsedou MAS) a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích – Ekonomickou fakultou (zastoupenou děkankou prof. Ing. Magdalenou Hrabánkovou, CSc.).

Vzájemná spolupráce ze strany partnera  bude spočívat zejména ve vědeckovýzkumných projektech formulovaných MAS, konzultační a školící činnosti, zpracování odborných posudků a vyhledávání talentovaných studentů pro realizaci stáží a praxí v MAS.

Ze strany LAG Strakonicko ve spoluúčasti při zadávání, konzultacích a řešení seminárních, diplomových, bakalářských a doktorských prací studentů EF JU, účasti na přednáškové činnosti EF JU, zpracování posudků závěrečných prací a konzultací a umisťování studentů EF JU na odborných stážích a praxích.

Partneři budou výsledky spolupráce po vzájemné dohodě publikovat.