1. výzva IROP - Podpora ekologické autodopravy


MAS Strakonicko, z.s.

vyhlašuje

1. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

 

 „MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Podpora ekologické autodopravy“ 

 

Datum a čas vyhlášení výzvy: 7.5.2018, 8:00 hod

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+:  7.5.2018, 8:00 hod

Datum a čas zahájení přijmu žádostí o podporu v MS2014+:  7.5.2018, 8:00 hod

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31.7.2018, 12:00 hod

 

Alokace výzvy (CZV): 3 000 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: není stanovena

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 3 000 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95% ze způsobilých výdajů, podíl žadatele je 5%.

 

Hlavní podporovanou aktivitou je pořízení majetku – nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu

Podporované aktivity:

·         nákup silničních nízkoemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG a splňujících normu EURO 6,

·         nákup silničních bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících, využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík

 

Text výzvy č.1 IROP – Podpora ekologické autodopravy

Příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení

Interní postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci programového rámce IROP

Podání el. žádosti o podporu je možné pouze prostřednictvím systému MS2014+ 

 

Výzva má vazbu na výzvu ŘO IROP č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce

 Vzory povinných příloh výzvy naleznete v rámci dokumentu Přílohy specifických pravidel 

 Generátor nástrojů povinné publicity

Termín pro konání semináře pro žadatele je 16. 5. 2018 od 10:00 hodin v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice Pozvánka + prezentace 

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat v rámci konzultačních hodin nejlépe po telefonické domluvě, viz kontakty