Avízo k výzvám OPZ

MAS Strakonicko, z.s. plánuje vyhlášení výzev v rámci Operačního Programu Zaměstnanost

Výzvy budou vyhlášeny 12. února 2018.

Zaměření výzev:

Výzva č. 1. Podpora prorodinných opatření

Alokace výzvy: 2 662 000 Kč

Cílové skupiny: Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené,

Osoby pečující o malé děti,

Oprávnění žadatelé: NNO, Obce, DSO, Poradenské a vzdělávací instituce, Školy a školská zařízení, Obchodní korporace, OSVČ, Organizace zřizované obcemi,

Podporované aktivity:

Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školního vyučování (ranní či odpolední pobyt)

Dětské skupiny

Doprovody na kroužky a zájmové aktivity

Příměstské tábory

Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora

Vzdělávání pečujících osob

 

Výzva č.2 . Zlepšení kvality sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Alokace výzvy: 6 480 000 Kč

Cílové skupiny: Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním postižením), Osoby s kombinovanými diagnózami, Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Imigranti a azylanti, Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, Osoby pečující o jiné závislé osoby, Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky, Sociální pracovníci, Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti služeb a sociální integrace,

Oprávnění žadatelé: Poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Podporované aktivity:

Odborné sociální poradenství - § 37

Sociálně aktivační služby pro rodiny s dětmi - § 65

Raná péče - §54

Sociální rehabilitace - § 70

Sociálně terapeutické dílny - § 67

Služby následné péče - §64

Podpora samostatného bydlení - § 43

Osobní asistence - § 39

Odlehčovací služby - § 44

 

Výzva č. 3. Rozšíření nabídky péče a služeb pro sociálně znevýhodněné osoby nad rámec zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Alokace výzvy: 2 592 000 Kč

Cílové skupiny: Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, Osoby se zdravotním postižením (včetně osob s duševním postižením), Osoby s kombinovanými diagnózami, Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, Osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, Imigranti a azylanti, Bezdomovci a osoby žijící v nevyhovujícím nebo nejistém ubytování, Oběti trestné činnosti, Osoby ohrožené specifickými zdravotními riziky, Sociální pracovníci, Neformální pečovatelé a dobrovolníci působící v oblasti služeb a sociální integrace,

Oprávnění žadatelé: MAS, Obce, DSO, Organizace zřizované obcemi, NNO, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, poskytovatelé sociálních služeb, Školy a školská zařízení,

Podporované aktivity:

Aktivity směřující k mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí,

Aktivity a programy sekundární a terciální prevence pro osoby s chronickým duševním onemocněním,

Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče, sdílené péče, domácí paliativní péče, podpůrné služby určené pro pečující osoby,

Aktivity zaměřené na rozvoj sociálního/dostupného/podporovaného/propustného bydlení

 

V průběhu vyhlášené výzvy proběhnou seminář pro žadatele k jednotlivým výzvám. Své záměry můžete konzultovat již nyní po předchozí dohodě. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Za tým MAS Strakonicko, z.s.

Ing. Iveta Švelchová