OPZ - Zlepšení kvality sociální péče dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách - Výzva č. 2

Datum vyhlášení výzvy MAS - 12. února 2018, 4:00 hodin

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 16. února 2018 od 10:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 31. března 2018, 12:00 hodin

 

Přílohy:

OPZ - Zlepšení kvality sociální péče dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách - Výzva č. 2

Příloha č. 1.: Informace o způsobu a výběru projektů 

Příloha č. 2.: Statut spolku MAS Strakonicko, z.s. 

Příloha č. 3: Jednací řády MAS Strakonicko, z.s.

Příloha č. 4 : Údaje o sociální službě

Příloha č. 5: Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ - Vyrovnávací služba 

Příloha č. 6.: Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Příloha č. 7: Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost) 

Příloha č. 8: Popis podporovaných aktivit výzvač. 2

Etický kodex MAS Strakonicko, z.s.

Pozvána na seminář pro žadatele výzva č. 2 

Prezentace ze semináře výzva č.2

PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI PŘES SYSTÉM MS2014+ -  https://mseu.mssf.cz/

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce z rámci OPZ (verze 7)

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce v rámci OPZ  pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 7)

Dokumenty OPZ - odkaz zde

Upozornění: Žadarel musí mít "Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby" a "Zařazení sociální služby do podmíněné sítě sociálních služeb Jihočeského kraje"

 formuláře jsou dostupné na na Sociálním portálu Jihočeského kraje. Přesný postup pro podání žádosti je popsán v pravidlech (Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji), která jsou uveřejněna na:

-Sociálním portálu Jihočeského kraje v sekci Plánování sociálních služeb / Plánování sociálních služeb - Jihočeský kraj / Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jhočeském kraji

- nebo na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Krajský úřad / Odbor sociálních věcí / Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje.

 

 Do výzvy byla přijata jedna žádost, která nesplnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí. Z tohoto  důvodu bude výzva vyhlášena opakovaně.