4. výzva IROP - Podpora zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání


MAS Strakonicko, z.s.

vyhlašuje

4. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Podpora  zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání“

 

Datum a čas vyhlášení výzvy: 13.6.2018, 8:00 hod 

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 13.6.2018, 8:00 hod

Datum a čas zahájení přijmu žádostí o podporu v MS2014+: 13.6.2018, 8:00 hod

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 27.9.2018, 12:00 hod

Alokace výzvy (CZV): 2 000 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 50 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 400 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95% ze způsobilých výdajů, podíl žadatele je 5%.

 

Text výzvy č. 4 IROP – Podpora zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání 

Příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list - formální hodnocení a přijatelnost

Kontrolní list - věcné hodnocení  

Interní postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci programového rámce IROP

Podání el. žádosti o podporu je možné pouze prostřednictvím systému MS2014+

 

Výzva má vazbu na výzvu ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce 

Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce 

Vzory povinných příloh výzvy naleznete v rámci odkazu Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 

                                                                                         Příloha č. 13 Memorandum o spolupráci (vzor) - povinná příloha nad rámec výzvy ŘO 

 

Generátor nástrojů povinné publicity

 

Termín pro konání semináře pro žadatele je 22.6.2018 od 10 hodin v Kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice - Pozvánka + prezentace 

Termín pro konání semináře pro příjemce je 19.2.2019 od 9 hodin v Kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice - pozvánka

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat v rámci konzultačních hodin nejlépe po telefonické domluvě, viz kontakty