1. 9. 2018 začíná projekt MAP II ORP Strakonice

Místní akční plán vzdělávání II. pro ORP Strakonice 

Projekt Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků od 3 do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Tomuto zaměření odpovídá území realizace v ORP Strakonice i výběr partnerů pro realizaci MAP a zaměření sběru dat. Kulturu motivující k maximálnímu úspěchu každého žáka je potřeba rozvíjet i ve spolupráci škol s organizacemi poskytujícími neformální a zájmové vzdělávání tak, aby se využil místní potenciál pro rozšíření příležitostí pro učení se žáků nebo pro sdílení a výměnu dobrých zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky jednotlivých sektorů vzdělávání.

Cílem projektu je podpora společného plánování a sdílení aktivit v území ORP Strakonice. MAP II podporuje intervence naplánované v místním akčním plánu, které vedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že podpoří spolupráci zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání. Tato spolupráce bude zaměřená na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Realizátorem projektu je MAS Strakonicko, z. s., doba realizace je od 1.9.2018 do 30.6.2022. Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV).

Tento projekt je spolufinancován EU.

 

Realizační tým MAP II

Ing. Iveta Švelchová - hlavní manažer projektu, tel: 601 335 540
Ing. Martina Hrušková - manažer klíčových aktivit, tel: 721 086 269
Lenka Kadečková - koordinátor, tel: 721 073 993

 


 

Informace o realizaci a výstupy projektu jsou přehledně zpracovány na stránkách MAP ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ORP STRAKONICE

 Informace o projektu jsou také uveřejněny na FACEBOOKU MAS Strakonicko.

Výzva k zapojení se do pracovních skupin k projektu MAP II ORP Strakonice
Dovolujeme si oslovit všechny, koho spojuje problematika rozvoje vzdělávání s možností zapojit se do činnosti pracovních skupin, zformovaných v rámci Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Strakonice (dále jen MAP II).

V projektu budou vytvořeny následující pracovní skupiny:

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a Pracovní skupiny matematické gramotnosti

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG /MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol.


Pracovní skupina pro financování

Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.


V případě zájmu o účast v některé z pracovních skupin (možnost zapojení do více pracovních skupin zároveň), prosíme, kontaktujte kolegyni Lenku Kadečkovou, lag.strakonicko@seznam.cz nejpozději do 15. října 2018.

První jednání pracovních skupin se předpokládá v druhé polovině října 2018. Četnost setkání se předpokládá 4 x za rok.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci!

RT MAP II ORP Strakonice

 

23.10.2018 se uskuteční první workshop projektu MAP II ORP Strakonice

Pozvánka na workshop "Rovné příležitosti ve vzdělávání"