Místní akční plány vzdělávání ORP Strakonice - Výzva k zapojení se do pracovních skupin

Výzva k zapojení se do pracovních skupin k projektu MAP II ORP Strakonice
Dovolujeme si oslovit všechny, koho spojuje problematika rozvoje vzdělávání s možností zapojit se do činnosti pracovních skupin, zformovaných v rámci Místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Strakonice (dále jen MAP II).

V projektu budou vytvořeny následující pracovní skupiny:

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a Pracovní skupiny matematické gramotnosti

 

 

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG /MG a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí práce těchto PS je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Obsahem práce této PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol.


Pracovní skupina pro financování

Obsahem práce PS pro financování je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. PS pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP.


V případě zájmu o účast v některé z pracovních skupin (možnost zapojení do více pracovních skupin zároveň), prosíme, kontaktujte kolegyni Lenku Kadečkovou, lag.strakonicko@seznam.cz nejpozději do 15. října 2018.

První jednání pracovních skupin se předpokládá v druhé polovině října 2018. Četnost setkání se předpokládá 4 x za rok.

Těšíme se na vzájemnou spolupráci!

RT MAP II ORP Strakonice