MAP II ORP STRAKONICE V TISKU

 

Dne 10.1.2019 bude uveřejněn následující článek ve Strakonickém deníku:

Projekt MAP II. na Strakonicku nabírá na obrátkách

V září 2018 odstartoval čtyřletý projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ORP Strakonice
(zkráceně MAP II), který je plynulým pokračováním předcházejícího projektu MAP I,
jež probíhal od března 2016 do února 2018. Cílem projektu MAP II je podporovat společné
plánování a sdílení aktivit v oblasti vzdělávání v MŠ, ZŠ, ZUŠ a dalších vzdělávacích a kulturních
zařízeních v území ORP Strakonice a podpořit aktivity naplánované v MAP I. Projekt bude
podporovat spolupráci škol a ostatních aktérů ovlivňujících vzdělávání. Dále bude pokračovat
podpora pedagogických pracovníků, rodičů a dětí a žáků tak, byly rozvíjeny klíčové kompetence,
gramotnosti a byl podpořen úspěch každého žáka.
V říjnu 2018 se uskutečnil workshop Rovné příležitosti ve vzdělávání. Součástí workshopu
byl seminář na téma „Práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami“ pod vedením Mgr.
Martiny Košťálové, ředitelky ZŠ, MZŠ a Praktické školy ve Strakonicích. Vzhledem k vysokému
zájmu po realizaci workshopu o exkurzi do ZŠ, MŠ a Praktické školy ve Strakonicích, byla
domluvena návštěva s odborným výkladem Mgr. Martiny Košťálové. V listopadu 2018 se uskutečnil
seminář pod názvem „Živá výuka počtů pro třídu s různě nadanými dětmi (1. stupeň),“
jehož cílem bylo poukázat na skutečnost, že děti nemusí jen sedět a poslouchat nudný výklad
matematiky. V prosinci 2018 probíhalo ve vybraných mateřských školách vánoční povídání
s knížkou a programem „Advent v lidových zvycích.“ Pro děti byl připraven jednoduše formulovaný
výklad s názornými ukázkami předávaný hravou formou.
Koncem roku 2018 se uskutečnily první schůze všech čtyř pracovních skupin a to:
pro financování, pro rovné příležitosti, pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu
každého žáka a pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka.
Také proběhla první aktualizace Strategického rámce MAP, který bude projednán řídícím výborem
v nejbližší době.
To bylo stručné shrnutí aktivit, které byly uskutečněny v rámci projektu MAP II. Ale
co nás čeká v roce 2019?
Již nyní je pro vybrané základní školy nachystán zajímavý program na únor 2019, kdy do
škol přijede EDUBUS – mobilní polytechnická laboratoř se svými zajímavými vzdělávacími
programy např. roboti z autobusu, tlakohrátky, když je led suchý apod. Pro rok 2019 jsou domluveny
zajímavé semináře, o které byl ze strany učitelů zájem, např. Čtenářská a informační
gramotnost II., Matematická a informační gramotnost nebo kreativní seminář pod názvem
„Netradiční techniky ve výtvarné výchově“. Pro rok 2019 chystáme zajímavé aktivity a těšíme
se na vzájemnou spolupráci.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.