13. výzva IROP - Celoživotní vzdělávání

MAS Strakonicko, z.s.

vyhlašuje

13. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Celoživotní vzdělávání“

 

Datum a čas vyhlášení výzvy: 28.2.2019, 8:00 hod

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 28.2.2019, 8:00 hod

Datum a čas zahájení přijmu žádostí o podporu v MS2014+: 28.2.2019, 8:00 hod

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 24.5.2019, 12:00 hod

Alokace výzvy (CZV): 2 000 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 50 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 2 000 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95% ze způsobilých výdajů, podíl žadatele je 5%.


Text výzvy č. 13 IROP - Celoživotní vzdělávání  

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení  

Interní postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci programového rámce IROP

Podání el. žádosti o podporu je možné pouze prostřednictvím systému MS2014+

 

Výzva má vazbu na výzvu ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

Vzory povinných příloh výzvy naleznete v rámci odkazu Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 

 

Generátor nástrojů povinné publicity 

 

Termín pro konání semináře pro žadatele je 14.3.2019 od 9 hodin v Kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice - Pozvánka + prezentace 

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat v rámci konzultačních hodin nejlépe po telefonické domluvě, viz kontakty