18. výzva IROP - Podpora vzdělávání v ZŠ II


MAS Strakonicko, z.s.

vyhlašuje

18. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Podpora vzdělávání v ZŠ II“

 

Datum a čas vyhlášení výzvy: 11.5.2020, 8:00 hod

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 11.5.2020, 8:00 hod

Datum a čas zahájení přijmu žádostí o podporu v MS2014+: 11.5.2020, 8:00 hod

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31.7.2020, 12:00 hod

Alokace výzvy (CZV): 16 804 285,210 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 250 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 4 500 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95% ze způsobilých výdajů, podíl žadatele je 5%.

 

Text výzvy č. 18 IROP - Podpora vzdělávání v ZŠ II

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení 

Místní akční plán pro ORP Strakonice - příloha č. 1 Investiční a další priority k 4.5.2020 AKTUÁLNÍ 

 

Kontrolní list - formální hodnocení a přijatelnost 

Kontrolní list - věcné hodnocení  

 

Interní postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci programového rámce IROP, verze 2

Podání el. žádosti o podporu je možné pouze prostřednictvím systému MS2014+

Výzva má vazbu na výzvu ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce 

 

Vzory povinných příloh výzvy naleznete v rámci odkazu Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce

Generátor nástrojů povinné publicity

 

Seminář pro žadatele se bude konat dne 20.5.2020 od 10 hod v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice (přízemí budovy MZE): pozvánka + prezentace   

Seminář pro příjemce se bude konat dne 18.12.2020 od 9 hod v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice (přízemí budovy MZE): pozvánka + prezentace

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat nejlépe po telefonické domluvě nebo prostřednictvím e-mailu, viz kontakty