20. výzva IROP - Podpora komunitních center II

MAS Strakonicko, z.s.
vyhlašuje
20. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu
s názvem
„MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Podpora komunitních center II“

 Datum a čas vyhlášení výzvy:
30.4.2020, 8:00 hod

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 30.4.2020, 8:00 hod

Datum a čas zahájení přijmu žádostí o podporu v MS2014+: 30.4.2020, 8:00 hod

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31.10.2020, 12:00 hod

Alokace výzvy (CZV): 6 980 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 500 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 6 980 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95% ze způsobilých výdajů, podíl žadatele je 5%.


Text výzvy č. 20 IROP - Podpora komunitních center II 

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení


Kontrolní list - formální náležitosti a přijatelnost 

Kontrolní list - věcné hodnocení 

 

Interní postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci programového rámce IROP, verze 2 

Podání el. žádosti o podporu je možné pouze prostřednictvím systému MS2014+

Výzva má vazbu na výzvu ŘO IROP č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Vzory povinných příloh výzvy naleznete v rámci odkazu Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce

Generátor nástrojů povinné publicity


Seminář pro žadatele se bude konat dne 21.5.2020 od 10 hod v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého nám. 1090, 386 01  (přízemí budovy MZE): pozvánka + prezentace  

Seminář pro příjemce se bude konat dne 29.3.2021 od 10:30 hod v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého nám. 1090, 386 01 (přízemí budovy MZE): pozvánka + prezentace  

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat nejlépe po telefonické domluvě nebo prostřednictvím e-mailu, viz kontakty