OPZ - Provoz dětské skupiny - Výzva č. 1/III MAS Strakonicko, z.s.

Datum vyhlášení výzvy MAS - 30. června 2020, 8:00 hodin

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 3.července 2020 od 8 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 31. července 2020, 12:00 hodin

Přílohy:

Příloha č. 1: Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů 

Příloha č.2  :Statut spolku MAS Strakonicko, z.s. 

Příloha č. 3 Jednací řád MAS Strakonicko, z.s . 

Text výzvy 

Pozvánka na seminář pro žadatele 

Prezentace ze semináře pro žadatele k výzvě ze dne 3.7.2020  

 

 

Hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti: do výzvy se přihlásil jeden žadatel:

 Žadatel: Volyňka, z.s.

Č. žádosti: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016992

Název : Dětská skupina ve Strakonicích

(žádost splnila podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti a postupuje do věcného hodnocení)

 

Věcné hodnocení: 

 Žádost o podporu č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016992 splnila podmínky věcného hodnocení s výhradou

 Prezenční listina, EK

 Zápis z jednání, hodnotící tabulka

Externí posudek, EK