22. výzva IROP - Podpora vzdělávání v ZŠ III

MAS Strakonicko, z.s.

vyhlašuje

22. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Podpora vzdělávání v ZŠ III“

 

Datum a čas vyhlášení výzvy: 18.6.2021, 8:00 hod

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 18.6.2021, 8:00 hod

Datum a čas zahájení přijmu žádostí o podporu v MS2014+: 18.6.2021, 8:00 hod

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 13.8.2021, 12:00 hod

Alokace výzvy (CZV):  2 144 442,80 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 250 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 2 144 442,80 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95% ze způsobilých výdajů, podíl žadatele je 5%.

 

Text výzvy č. 22 IROP - Podpora vzdělávání v ZŠ III

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení  

 

Místní akční plán pro ORP Strakonice - příloha č. 1 Investiční a další priority k 26.5.2021 (období 2014-2020)   AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ

 

Kontrolní list - formální hodnocení a přijatelnost

Kontrolní list - věcné hodnocení  

 

Interní postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci programového rámce IROP, verze 2

Podání el. žádosti o podporu je možné pouze prostřednictvím systému MS2014+

Výzva má vazbu na výzvu ŘO IROP č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce 

 

Vzory povinných příloh výzvy naleznete v rámci odkazu Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce

Generátor nástrojů povinné publicity

 

Seminář pro žadatele se bude konat dne  22.6.2021 od 8:30 hod v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice (přízemí budovy MZE): pozvánka + prezentace

Seminář pro příjemce se bude konat dne 17.1.2022 od 9:00 hod v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice (přízemí budovy MZE): pozvánka + prezentace

 

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat nejlépe po telefonické domluvě nebo prostřednictvím e-mailu, viz kontakty