Operační program Zaměstnanost plus

Operační program Zaměstnanost plus (OP Z+)

V programovém období 2021 - 2027 jsou místní akční skupiny (MAS) prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) zapojeny do OP Z+ napřímo. CLLD je zahrnut do specifického cíle Posílení aktivního začleňování a podpory rovných příležitostí, nediskriminace a aktivní účasti a zlepšení zaměstnatelnosti, zejména v případě znevýhodněných skupin. V rámci tohoto specifického cíle tak bude umožněna realizace aktivit, které svojí podstatou patří do CLLD, přičemž tyto aktivity budou primárně realizované právě prostřednictvím MAS na základě schválených strategií CLLD. Půjde tedy o podporu místních aktérů založenou na hlavních principech a atributech komunitně vedeného místního rozvoje.

Cílem podpory prostřednictvím CLLD v OP Z+ je především podpora a řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, osob sociálně slabších a znevýhodněných, které žijí v prostředí venkova. Jde o podporu konkrétních cílových skupin:

 • rodiny s dětmi;
 • senioři;
 • pečující osoby;
 • osoby s nízkou mírou kvalifikace;
 • osoby obtížně (hůře) uplatnitelných na trhu práce.

Podpůrné intervence směřují zejména do oblasti sociálního začleňování, zaměstnanosti a posilování rodinných vazeb. Intervence, respektive aktivity projektů MAS jsou realizovány v přirozeném prostředí těchto osob, tj. na venkově, kde tyto osoby žijí či pracují. Projekty MAS primárně přispějí ke zlepšení životní situace osob s ohledem na jejich potřeby, ke zvýšení jejich pracovních příležitostí a dostupnosti služeb.

Jde hlavně o realizaci projektů zacílených na konkrétní jedince v území obce či města (nikoli na anonymní klienty, které teprve po zahájení realizace MAS vyhledává či oslovuje k účasti v projektu).

Individuální projekty MAS:

 • jsou konkrétně zacílené na podporu předem identifikovaných osob žijících v daném území;
 • využívají místní zdroje, mají lokální rozměr a dosah a přímou vazbu na místní veřejné služby, zaměstnavatele a podniky;
 • podporují, posilují a rozvíjí komunitní principy a komunitní život (jde v nich o vzájemnou spolupráci, snahu o budování funkčních partnerství, aktivizaci zdrojů ke svépomoci, otevřenou a transparentní komunikaci, sdílení, společné řešení a realizaci netradičních nápadů a neobvyklých - inovativních způsobů řešení);
 • se vyznačují praktičností a pragmatičností svého zaměření a jednoduchostí zvolených postupů k řešení daných problémů.

Podporovány jsou tak aktivity s přímým dopadem na podpořené osoby či členy komunity, obce či města. Jedná se primárně o přímou práci s cílovými skupinami.

Součástí projektů MAS jsou terénní aktivity a mobilní programy směřující k podpoře lidí v jejich přirozeném prostředí, popřípadě lokální ambulantní programy s dobrou místní i časovou dostupností i pro osoby závislé na pomoci svých blízkých nebo jiných pečujících osob.

Oblasti zaměření projektů MAS:

 • Programy směřující k aktivizaci a participaci cílových skupin a zvyšující jejich zapojování se do života v obci či komunitě - komunitní (sociální) práce, včetně vzniku, fungování a rozvoje komunitních center.
 • Podpora sociální práce na území MAS s důrazem na posílení kompetencí obcí.
 • Aktivity podporující rozvoj a posilování prvků svépomoci, vzájemé pomoci, sousedské výpomoci, sdílení a výměny zkušeností, podpora dobrovolnictví a mezigenerační výměny a výpomoci.
 • Podpora sdílené a neformální péče, včetně paliativní a domácí hospicové péče.
 • Zaměstnanostní programy s cílem přispět ke snížení lokální zaměstnanosti.
 • Posilování rodinných vazeb s cílem podpořit soudržnost a funkčnost rodiny jako uskupení.

Obecně jsou prostřednictvím CLLD podporovány tyto konkrétní cílové skupiny:

 • děti a dospívající;
 • rodiny s dětmi;
 • dospělí se zdravotním či sociálním znevýhodněním;
 • osoby v postproduktivním věku a senioři;
 • pečující osoby;
 • osoby s vysokou mírou chudoby nebo zadlužení;
 • osoby s nízkou sociální úrovní a s vysokou mírou izolace;
 • nízkokvalifikované osoby a osoby obtížně (hůře) uplatnitelné na trhu práce;
 • odborní pracovníci místních nestátních neziskových organizací, obcí, dobrovolných spolků, zaměstnavatelů a podnikatelů;
 • participující členové komunity.