Operační program Zaměstnanost plus

Programové období 2021-2027

V červnu 2021 schválila Evropská unie balíček nových nařízení, která tvoří legislativní základ pro podporu z 8 fondů/nástrojů se sdíleným řízením pro oblast politiky soudržnosti v programovém období 2021–2027.

V programovém období 2021 - 2027 jsou místní akční skupiny (MAS) prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) zapojeny do OP Z+ napřímo. CLLD je zahrnut do specifického cíle Posílení aktivního začleňování a podpory rovných příležitostí, nediskriminace a aktivní účasti a zlepšení zaměstnatelnosti, zejména v případě znevýhodněných skupin. V rámci tohoto specifického cíle tak bude umožněna realizace aktivit, které svojí podstatou patří do CLLD, přičemž tyto aktivity budou primárně realizované právě prostřednictvím MAS na základě schválených strategií CLLD. Půjde tedy o podporu místních aktérů založenou na hlavních principech a atributech komunitně vedeného místního rozvoje. 

Cílem podpory prostřednictvím CLLD v OP Z+ je především podpora a řešení problémů osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením, osob sociálně slabších a znevýhodněných, které žijících na Strakonicku.

MAS Strakonicko, z. s. podala projekt OP Z+ Podpora rodinného života a služeb na Strakonicko, reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_008/0000049, současně byl podán Akční plán OP Z+. Dne 16.11.2022 byl projekt doporučen ŘO k financování s výhradou. Klíčovými aktivitami projektu jsou: činnost komunitního dětského klubu, vznik a činnost komunitního centra a podpora činnosti domácího hospice. Realizace projektu začala 1.1.2023.