Příprava OP Z+

 Programové období 2021 - 2027

Na základě analýzy potřeb v území a získaných zkušeností z minulého programovacího období, ve kterém MAS Strakonicko, z. s. podpořila prorodinné aktivity a dále rozvoj sociálních služeb – vznik Domácího hospice sv. Markéty, byl výběr aktivit uzpůsoben zájmu o služby Domácího hospice sv. Markéty a poptávce po činnosti komunitního centra, které v území doposud chybělo a činnost dětského komunitního klubu.

Rada MAS podrobně prostudovala možnosti realizace podporovaných aktivit z OP Zaměstnanost+. A nejprve vybrala cílové skupiny, které budou v projektu podporovány. S podporou cílových skupin byla následně seznámena Valná hromada MAS na svém zasedání dne 9.12.2021. Následně Rada MAS vybrala aktivity, kterými budou cílové skupiny podpořeny, a o které je v území zájem, případně je jich v území nedostatek. Aktivity byly vybrány s ohledem na možnosti realizace zajištění přímo pracovníky MAS. Následně probíhala osobní setkání s jednotlivými realizátory aktivit v území. Bylo osloveno především Suncab, RC Beruška a Domácí hospic sv. Markéty, kteří mají bohaté zkušenosti s realizací vybraných aktivit.

Realizace domácí hospicové péče je velice odborná aktivita, kterou není možné realizovat přímo pracovníky MAS Strakonicko, z. s. pro vysoké nároky na odbornost personálního zajištění domácího hospice a nutnost poskytovatele sociální služby - být zařazen do sítě poskytovatelů sociálních služeb. Z tohoto důvodu byl osloven Domácí hospic sv. Markéty ve Strakonicích, které potřebné podmínky splňuje, s žádostí o zapojení se do projektu ve formě partnera s finanční účastí. Domácí hospic sv. Markéty je jediným poskytovatelem této služby v území MAS Strakonicko, z. s., proto bylo jeho oslovení logickým řešením.

Činnost komunitního centra a provoz dětského komunitního klubu bude zajišťována přímo pracovníky MAS Strakonicko, z. s. Sociální práci v komunitním centru bude zajišťovat pracovník Preventu, který bude pravidelně do KC docházet.

Výběr aktivit formou veřejné zakázky zvolen nebyl.

 

V červnu 2021 schválila Evropská unie balíček nových nařízení, která tvoří legislativní základ pro podporu z 8 fondů/nástrojů se sdíleným řízením pro oblast politiky soudržnosti v programovém období 2021–2027.

Rada MAS Strakonicko, z. s. schválila 22. 06. 2022 podání žádosti o dotaci z OP Z +

Analýza k OPZ+