Pracovní skupina pro financování

Obsahem práce PS v projektu MAP IV ORP Strakonice je vytvoření návrhu, jakým způsobem bude financována realizace aktivit zapracovaných do SR MAP/akčních plánů a zprostředkovávat informace o plánovaných/vyhlášených dotačních titulech/výzvách v oblasti vzdělávání nebo může také pomáhat hledat finanční prostředky na investiční priority zřizovatelů a škol. Pracovní skupina připravuje podklady pro rozhodování ŘV. Dále se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP. Je složena ze zástupců obcí v území, ředitelů škol či odborníků. Schází se 4x za 12 měsíců.