OPZ -Zlepšení kvality sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Výzva č. 2/ II. MAS Strakonicko, z.s.

Datum vyhlášení výzvy MAS - 21. května 2018, 8:00 hodin

Datum semináře pro žadatele/příjemce – 11.6. 2018 od 10:00 hodin

Datum semináře pro příjemce - 5.4.2019 od od 10 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 14. října 2018, 12:00 hodin

 TEXT VÝZVY

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Statut MAS Strakonicko, z.s. 

Příloha č.3 Jednací řády MAS Strakonicko, z. s. 

Příloha č. 4 - Údaje o socilání službě
 

Příloha č. 5 - Podpora sociálních služebna území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba 

Příloha č. 6 - Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Příloha č. 7 - Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost

Příloha č. 8 - Popis podporovaných aktivit

Pozvánka na seminář pro žadatele 11.6.2018

Prezentace ze semináře 11.6.2018
Pozvánka na seminář pro žadatele 5.4.2019

 

Specifická pravidla 

Obecná pravidla pro příjemce a žadatele z OPZ , 25.5.2018 bude platná nová verze Obecných pravidel

Upozornění: Žadarel musí mít "Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby" a "Zařazení sociální služby do podmíněné sítě sociálních služeb Jihočeského kraje"

formuláře jsou dostupné na na Sociálním portálu Jihočeského kraje. Přesný postup pro podání žádosti je popsán v pravidlech (Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji), která jsou uveřejněna na:

-Sociálním portálu Jihočeského kraje v sekci Plánování sociálních služeb / Plánování sociálních služeb - Jihočeský kraj / Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jhočeském kraji

- nebo na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Krajský úřad / Odbor sociálních věcí / Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje.

 

HODNOCENÍ PROJEKTU

 Do výzvy se přihlásili dva žadatelé: oba splnili podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Č. žádosti : CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010310
Název žádosti: Odlehčovací služby Domácího hospice sv. Markéty

a

Spolek Labyrinth Strakonice

č. žádosti: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010312

Název projektu: Rozšíření a zkvalitnění provozu občanské poradny

 Věcné hodnocení

 Projekt Odlehčovací služby Domácího hospice sv. Markéty splnil podmínky věcného hodnocení s výhradou.

Projekt Rozšíření a zkvalitnění provozu občanské poradny nesplnil podmínky věcného hodnocení.

 Etické kodexy, prez. listina zápis z věcného hodnocení 12.11.2018

 Věcné hodnocení Domácího hospice sv. Markéta

 Věcné hodnocení Rozšíření a zkvalitnění provozu občanské poradny

 

Výběr projektů Radou MAS Strakonicko, z.s. ze dne 11.12.2018

 Na základě výsledků výběrového procesu byl projekt Odlehčovací služby  Domácího hospice sv. Markéty doporučen k podpoře s výhradou.

 Dokumenty z výběru projektů Radou MAS

Žádost postupuje do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ.

 

Děkuji všem z Výběrové komise za spolupráci, hodnotiteli za vypracování odborných posudků, členům Rady MAS a v neposlední řadě řídícímu orgánu OPZ, který byl po celou dobu přípravy, vyhlášení a hodnocení výzvy k dispozici a jeho členové nám ochotně pomáhali.

Za MAS Strakonicko, z. s.

Ing. Iveta Švelchová