OPZ -Zlepšení kvality sociální péče dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Výzva č. 2/ II. MAS Strakonicko, z.s.

Datum vyhlášení výzvy MAS - 21. května 2018, 8:00 hodin

Datum semináře pro žadatele – 11.6. 2018 od 10:00 hodin

Datum semináře pro příjemce - 5.4.2019 od od 10 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu - 14. října 2018, 12:00 hodin

 TEXT VÝZVY

Příloha č. 1 Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 Statut MAS Strakonicko, z.s. 

Příloha č.3 Jednací řády MAS Strakonicko, z. s. 

Příloha č. 4 - Údaje o socilání službě
 

Příloha č. 5 - Podpora sociálních služebna území MAS z OPZ - Vyrovnávací platba 

Příloha č. 6 - Pomůcka k vyplnění přílohy Údaje o sociální službě

Příloha č. 7 - Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost

Příloha č. 8 - Popis podporovaných aktivit

Pozvánka na seminář pro žadatele 11.6.2018

Prezentace ze semináře 11.6.2018
Pozvánka na seminář pro příjemce 5.4.2019

 Prezentace ze semináře pro příjemce 5.4.2019

Specifická pravidla 

Obecná pravidla pro příjemce a žadatele z OPZ , 25.5.2018 bude platná nová verze Obecných pravidel

Upozornění: Žadarel musí mít "Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby" a "Zařazení sociální služby do podmíněné sítě sociálních služeb Jihočeského kraje"

formuláře jsou dostupné na na Sociálním portálu Jihočeského kraje. Přesný postup pro podání žádosti je popsán v pravidlech (Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji), která jsou uveřejněna na:

-Sociálním portálu Jihočeského kraje v sekci Plánování sociálních služeb / Plánování sociálních služeb - Jihočeský kraj / Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jhočeském kraji

- nebo na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Krajský úřad / Odbor sociálních věcí / Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje.

 

HODNOCENÍ PROJEKTU

 Do výzvy se přihlásili dva žadatelé: oba splnili podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti

Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.

Č. žádosti : CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010310
Název žádosti: Odlehčovací služby Domácího hospice sv. Markéty

a

Spolek Labyrinth Strakonice

č. žádosti: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010312

Název projektu: Rozšíření a zkvalitnění provozu občanské poradny

 Věcné hodnocení

 Projekt Odlehčovací služby Domácího hospice sv. Markéty splnil podmínky věcného hodnocení s výhradou.

Projekt Rozšíření a zkvalitnění provozu občanské poradny nesplnil podmínky věcného hodnocení.

 Etické kodexy, prez. listina zápis z věcného hodnocení 12.11.2018

 Věcné hodnocení Domácího hospice sv. Markéta

 Věcné hodnocení Rozšíření a zkvalitnění provozu občanské poradny

 

Výběr projektů Radou MAS Strakonicko, z.s. ze dne 11.12.2018

 Na základě výsledků výběrového procesu byl projekt Odlehčovací služby  Domácího hospice sv. Markéty doporučen k podpoře s výhradou.

 Dokumenty z výběru projektů Radou MAS

Žádost postoupila do fáze závěrečného ověření způsobilosti, kterou provádí Řídící orgán OPZ.

 ŘO OPZ schválil projekt k financování.

Děkuji všem z Výběrové komise za spolupráci, hodnotiteli za vypracování odborných posudků, členům Rady MAS a v neposlední řadě řídícímu orgánu OPZ, který byl po celou dobu přípravy, vyhlášení a hodnocení výzvy k dispozici a jeho členové nám ochotně pomáhali.

Za MAS Strakonicko, z. s.

Ing. Iveta Švelchová