5. výzva IROP - Infrastruktura pro sociální péči a služby

MAS Strakonicko, z.s.

vyhlašuje

5. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Infrastruktura pro sociální  péči a služby“


Datum a čas vyhlášení výzvy:
28.6.2018, 8:00 hod

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 28.6.2018, 8:00 hod

Datum a čas zahájení přijmu žádostí o podporu v MS2014+: 28.6.2018, 8:00 hod

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 27.9.2018, 12:00 hod

Alokace výzvy (CZV): 4 460 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 150 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 1 500 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95% ze způsobilých výdajů, podíl žadatele je 5%.


Text výzvy č.5 IROP – Infrastruktura pro sociální péči a služby 

Příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list - formální hodnocení a přijatelnost

Kontrolní list - věcné hodnocení  

Interní postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci programového rámce IROP

Podání el. žádosti o podporu je možné pouze prostřednictvím systému MS2014+Výzva má vazbu na výzvu ŘO IROP č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Vzory povinných příloh výzvy naleznete v rámci odkazu Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce

 

Generátor nástrojů povinné publicityTermín pro konání semináře pro žadatele je 10.7.2018 od 10 hodin v Kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice - Pozvánka + prezentace 

Termín pro konání semináře pro příjemce je 5.4.2019 od 9 hodin v Kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice - pozvánka


Kromě semináře je možné své záměry konzultovat v rámci konzultačních hodin nejlépe po telefonické domluvě, viz kontakty