7. výzva IROP - Podpora komunitních center

MAS Strakonicko, z.s.

 

vyhlašuje

 

7. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

 

s názvem
„MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Podpora komunitních center“


Datum a čas vyhlášení výzvy: 19.9.2018, 8:00 hod

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 1.10.2018, 8:00 hod

Datum a čas zahájení přijmu žádostí o podporu v MS2014+:  1.10.2018, 8:00 hod

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+:  5.11.2018, 12:00 hod

Alokace výzvy (CZV): 4 000 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 200 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 2 000 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95% ze způsobilých výdajů, podíl žadatele je 5%.

Text výzvy č. 7 IROP - Podpora komunitních center

Příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení

Interní postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci programového rámce IROP

Podání el. žádosti o podporu je možné pouze prostřednictvím systému MS2014+Výzva má vazbu na výzvu ŘO IROP č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce 

Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce 

Vzory povinných příloh výzvy naleznete v rámci odkazu Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce


Generátor nástrojů povinné publicity  


Termín pro konání semináře pro žadatele je 1.10.2018 od 10 hodin v Kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice - Pozvánka + prezentace

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat v rámci konzultačních hodin nejlépe po telefonické domluvě, viz kontakty