8. výzva IROP - Kulturní dědictví

MAS Strakonicko, z.s.

vyhlašuje

8. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Kulturní dědictví“

 

Datum a čas vyhlášení výzvy: 30.11.2018, 8:00 hod

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 30.11.2018, 8:00 hod

Datum a čas zahájení přijmu žádostí o podporu v MS2014+: 30.11.2018, 8:00 hod

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 1.7.2019, 12:00 hod

Alokace výzvy (CZV): 1 555 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 100 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 1 555 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95% ze způsobilých výdajů, podíl žadatele je 5%.


Text výzvy č. 8 IROP - Kulturní dědictví 

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení 

Kontrolní list - formální hodnocení a přijatelnost

Kontrolní list - věcné hodnocení 

 

Interní postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci programového rámce IROP

Podání el. žádosti o podporu je možné pouze prostřednictvím systému MS2014+

 

Výzva má vazbu na výzvu ŘO IROP č. 55 Kulturní dědictví - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce 

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

Vzory povinných příloh výzvy naleznete v rámci odkazu Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce 

 

Generátor nástrojů povinné publicity  

 

Termín konání semináře pro žadatele je 14. 12. 2018 od 10 hodin v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice - Pozvánka + prezentace 

Termín konání semináře pro příjemce je 8.6.2020 od 11 hodin v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice - Pozvánka 

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat v rámci konzultačních hodin nejlépe po telefonické domluvě, viz kontakty