15. výzva IROP - Infrastruktura pro sociální péči a služby II

MAS Strakonicko, z.s.

vyhlašuje

15. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Infrastruktura pro sociální péči a služby II“


Datum a čas vyhlášení výzvy: 10.7.2019, 8:00 hod

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 10.7.2019, 8:00 hod

Datum a čas zahájení přijmu žádostí o podporu v MS2014+: 10.7.2019, 8:00 hod

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30.9.2019, 12:00 hod (prodloužení termínu přijmu žádostí v systému MS2014+)

 

Alokace výzvy (CZV): 4 117 280 Kč (modifikace výzvy k 9.6.2020)

Alokace výzvy (CZV): 3 795 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 100 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 3 795 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95% ze způsobilých výdajů, podíl žadatele je 5%.

 

Text výzvy č. 15 IROP - Infrastruktura pro sociální péči a služby II - modifikovaná

(navýšení alokace výzvy (CZV) z původní částky 3 795 000 Kč na částku 4 117 280 Kč, k 9.6.2020) 

 

Text výzvy č. 15 IROP - Infrastruktura pro sociální péči a služby II - modifikovaná

(prodloužení termínu příjmu žádostí do 30.9.2019, 12:00 hod v systému MS2014+)

Text výzvy č.15 IROP – Infrastruktura pro sociální péči a služby II

Příloha č.1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č.2 Kritéria věcného hodnocení

Kontrolní list - formální náležitosti a přijatelnost

Kontrolní list - věcné hodnocení  

 

Interní postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci programového rámce IROP

Podání el. žádosti o podporu je možné pouze prostřednictvím systému MS2014+Výzva má vazbu na výzvu ŘO IROP č. 62 Sociální infrastruktura - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Vzory povinných příloh výzvy naleznete v rámci odkazu Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce


Generátor nástrojů povinné publicity


Termín konání semináře pro žadatele je 15.7.2019 od 9 hodin v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice - pozvánka + prezentace

Termín konání semináře pro příjemce je 16.6.2020 od 10 hodin v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice - pozvánka 


Kromě semináře je možné své záměry konzultovat v rámci konzultačních hodin nejlépe po telefonické domluvě, viz kontakty