21. výzva IROP - Vznik a rozvoj sociálního bydlení II

MAS Strakonicko, z.s.

vyhlašuje

21. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Vznik a rozvoj sociálního bydlení II“

 

Datum a čas vyhlášení výzvy: 11.5.2020, 8:00 hod

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 11.5.2020, 8:00 hod

Datum a čas zahájení přijmu žádostí o podporu v MS2014+: 11.5.2020, 8:00 hod

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 30.9.2020, 12:00 hod

Alokace výzvy (CZV): 2 150 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 250 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 2 150 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95% ze způsobilých výdajů, podíl žadatele je 5%.


Text výzvy č. 21 IROP - Vznik a rozvoj systému sociálního bydlení II

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení 

 

Kontrolní list - formální náležitosti a přijatelnost 

Kontrolní list - věcné hodnocení  

 

Interní postupy MAS Strakonicko, z.s pro administraci programového rámce IROP, verze 2 

Podání el. žádosti o podporu je možné pouze prostřednictvím systému MS2014+

Výzva má vazbu na výzvu ŘO IROP č. 85 Sociální bydlení - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce

Vzory povinných příloh výzvy naleznete v rámci odkazu Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce

Generátor nástrojů povinné publicity

 

Seminář pro žadatele se bude konat dne 25.5.2020 od 10 hod v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého 1090, 386 01 (přízemí budovy MZE): pozvánka + prezentace 

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat nejlépe po telefonické domluvě nebo prostřednictvím e-mailu, viz kontakty