17. výzva IROP - Infrastruktura pro bezpečnou dopravu II

MAS Strakonicko, z.s.

vyhlašuje

17. výzvu k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu

s názvem

„MAS Strakonicko, z.s. – IROP – Infrastruktura pro bezpečnou dopravu II“


Datum a čas vyhlášení výzvy:
11.5.2020, 8:00 hod

Datum a čas zpřístupnění formuláře o podporu v MS2014+: 11.5.2020, 8:00 hod

Datum a čas zahájení přijmu žádostí o podporu v MS2014+: 11.5.2020, 8:00 hod

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 19.6.2020, 12:00 hod

Alokace výzvy (CZV): 9 603 329,62 Kč (modifikace výzvy k 18.9.2020) 

Alokace výzvy (CZV): 6 654 683,090 Kč 


Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 500 000 Kč

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt: 3 327 341 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 95% ze způsobilých výdajů, podíl žadatele je 5%.


 

Text výzvy č. 17 IROP - Infrastruktura pro bezpečnou dopravu II

(navýšení alokace výzvy (CZV) z původní částky 6 654 683,090 Kč na částku 9 603 329,62 Kč, k 18.9.2020) 

Text výzvy č. 17 IROP - Infrastruktura pro bezpečnou dopravu II

Příloha č. 1 Kritéria formálního hodnocení a přijatelnosti

Příloha č. 2 Kritéria věcného hodnocení 

 

Kontrolní list - formální hodnocení a přijatelnost 

Kontrolní list - věcné hodnocení 

 

Interní postupy MAS Strakonicko, z.s. pro administraci programového rámce IROP, verze 2

Podání el. žádosti o podporu je možné pouze prostřednictvím systému MS2014+

Výzva má vazbu na výzvu ŘO IROP č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD

Obecná pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Specifická pravidla IROP pro žadatele a příjemce

Vzory povinných příloh výzvy naleznete v rámci odkazu Přílohy Specifických pravidel pro žadatele a příjemce

Generátor nástrojů povinné publicity

 

Seminář pro žadatele se bude konat dne 21.5.2020 od 12 hod v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice  (přízemí budovy MZE): pozvánka + prezentace  

Seminář pro příjemce se bude konat dne 18.12.2020 od 11 hod v kanceláři MAS Strakonicko, z.s., Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice (přízemí budovy MZE): pozvánka + prezentace

Kromě semináře je možné své záměry konzultovat nejlépe po telefonické domluvě nebo prostřednictvím e-mailu, viz kontakty